top of page

מידע

מנגישה למשפחות אנשי מודיעין בעלי ניסיון רב תחומי מהשורה הראשונה כגון גורמי איסוף ומחקר, שפה וטכנולוגיה, זאת עבור משפחות המטיילים, מתוך ההבנה שפעולות האיתור והחילוץ באזורים נידחים לעולם תסתמך על יכולות אנושיות. מעטפת המידע מאפשרת תמיכה ממקור ראשון של מומחים לתחומי האיתור והחילוץ במרחב ובזמן לא ידועים מראש, באמצעות אסטרטגיה של בניית שותפויות בשגרה ויכולת טכנית לנהל מידע נרחב בחירום, דוגמאת איסוף ובניית תמונת מצב מעודכנת, וקידום מאמצי החילוץ לצד ניהול והפעלת הקשרים הנדרשים כגון חברות טכנולוגיות, ארגוני חילוץ, חברות ביטוח, ארגוני מתנדבים, משרדי ממשלה, גורמי רפואה ועוד. בצוות מעטפת המידע לומדים את הבעיה לעומקה, מפרקים אותה לגורמיה מנפצים פרדיגמות, ומחפשים את הפתרון הכי אפקטיבי.

bottom of page