top of page

גיוס ופיתוח משאבים

מאפשרת למשפחות לפעול מהר כאשר נדרשת הוצאה לא מתוכננת במצב חירום, הסיוע ניתן למשפחות ללא תשלום מצדן. מעטפות השרות כולן ממומנות מתרומות משקיעים חברתיים שהנושא קרוב לליבם. איתור וחילוץ בחו"ל כרוך בהוצאות כבדות, מידיות ובלתי צפויות. מעטפת גיוס המשאבים פועלת לאיתור מקורות מימון שוטפים לתפעול הארגון ומעמידה לרשות המשפחות מנגנון גיוס כספים זריז ואפקטיבי הנותן מענה ראשוני לכיסוי ההוצאות הכרוכות במאמצי האיתור והחילוץ.

bottom of page